ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
VAN TOEPASSING OP DE KIMPE-COOL NV / KIMCO NV

1. De bepalingen van onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van onze offertes of van elke afgesloten verkoopovereenkomst. De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van alle clausules, alsook deze aanvaardt te hebben, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst.

2. Bij annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50 % van de verkoopprijs, onverminderd onze rechten de reële schade in te vorderen.

3. De leveringstermijnen gelden slechts als aanwijzing en binden de verkoper niet. Een vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op een ontbinding van de overeenkomst.

4. Alle klachten, van welke aard ook, moeten ons schriftelijk bereiken binnen de 48 uur na levering en in elk geval vóór gebruik of doorverkoop.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel, behoudens andersluidende overeenkomst. Ingeval van niet betaling op de vervaldag zullen de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren van 9 % per jaar. Bovendien zullen ze van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 10 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 25 €.

6. In geval van geschil zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Dendermonde,  bevoegd zijn. De uitschrijving van wissels veroorzaakt geen enkele schuldvernieuwing.                    

7. Clausule van eigendomsvoorbehoud:  geleverde zaken hebben een verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud en de eigendom blijft voorbehouden tot zekerheid van alle aanspraken die verkoper toekomen uit hoofde van de huidige en toekomstige handelsverhouding met de koper tot aan de vereffening van alle openstaande schulden.  De goederenrechtelijke gevolgen van het verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud worden beheerst naar het recht van het land van bestemming.

8. Clausule van overdracht van schuldvordering : In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over uit deze herverkoop.

9. Onze lege containers mogen voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden dan voor onze goederen. Bij teruggave van leeggoed behouden wij het recht slechts het leeggoed te aanvaarden dat de laatste drie maanden werd aangeleverd.

GENERAL TERMS OF SALE

1. The stipulations of our general terms of sale are completely part of our quotations or any concluded sales agreement. The buyer is supposed to have taken note of all clauses, as well as having accepted them, expect for explicit opposite stipulation.

2. In case of cancellation of the order, the buyer will owe a fixed compensation equal to 50 % of the selling price, irrespective of our rights to claim the actual damage.

3. The terms of delivery are give only for information and are not binding upon the vendor. Delayed deliveries will not entitle to compensation nor to termination of the agreement.

4. All claims, whatever their nature, will have to be filed in writing, within 48 hours following the delivery and in any case, before use of resale of the goods.

5. All invoices are payable cash at the head office, except for opposite stipulation. If payment has not been settled on due date, the invoice will, automatically and without summons, be increased by 9 % per year. Furthermore, they will, automatically and without summons, be increased by 10 % indemnity with a minimum of 25 €.

6. Only the district courts of Gent, division Dendermonde,  are competent, in case of a dispute. The issue of bills of exchange will not cause any novation.

7. Reservation of property: All business delivered have an extended and comprehensive ownership and the property reserves the right until certainty of all claims due to the Vendor on account of the present and future business relationship with the Buyer till settlement of all outstanding debts. All results by right of the extended and comprehensive ownership will be master of the country of destination.

8.Transfer of claims;  In case of a resale of the goods, even if processed and still properly of the vender, the purchaser as of this moment transfers all claims resulting from this resale to the vendor. 

9. Our empty containers may not be used for any other purpose than for our goods. When returning empties, we reserve the right to accept only empties that have been delivered in the last three months.